1.
เรืองสิทธิ์ว, วงษ์ประเสริฐจ, กุลประฑีปัญญาก. Process of Physical Activity Associated with Health Care Behaviors of Thai Elderly Systematic Revie. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2018Dec.31 [cited 2020Sep.26];28(3):131-44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/164221