1.
ฟองเกิด ส, ภู่กฤษณ ส. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2014 Feb. 25 [cited 2022 Nov. 28];23(3):122-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635