1.
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ก, ชาวสวนศรีเจริญ ไ, คงสนิท เ. Effectiveness of Resilience-Enhancing Program in Elderly Residents at Ban Sritang Nursing Home. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2019 Apr. 30 [cited 2022 Dec. 1];29(1):32-47. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187174