1.
แซ่เตียวส, ทองมีขวัญท, จันทวีเมืองว. ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2019Apr.30 [cited 2020Oct.21];29(1):48-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187176