1.
สารินทร์ส, มูลศาสตร์ส, ชัยลิมปมนตรีว. The Effectiveness of a Health Literacy Development Program in Patients with Type 2 Diabetes Risking to Chronic Kidney Disease. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2019Aug.31 [cited 2020Aug.12];29(2):64-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/214887