1.
สุรังษี ส, เหลืองรัตนมาศ ล, ภู่กฤษณา ส. Development of Life Skills Training Program to Promote Resilience among Nursing Students. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2019 Dec. 20 [cited 2022 Dec. 1];29(3):194-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/230798