1.
ศิริพัน ศ, ชูดำ ศ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Sep. 28];25(1):54-69. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36219