1.
ห้าวหาญ จ, อินทองปาน อ. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 15];25(1):167-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250