1.
เจียมอมรรัตน์ร, อินทองปานอ. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 1 [cited 2020Oct.2];22(1):68-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830