1.
เขียววิมล ว, เจียมอมรรัตน์ ร, อินทองปาน อ. ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2013 Jan. 16 [cited 2022 Sep. 29];21(1):96-105. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986