1.
เทอร์เนอร์ ก, เพ็ชรคง จ. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2022 Oct. 3];26(1):1-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025