1.
ฟองเกิด ส, อรัญคีรี อ. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2022 Nov. 28];26(1):120-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333