1.
เกตุอินทร์ ว, ศรียะศักดิ์ อ, หงษ์ทอง ก. การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2022 Dec. 4];26(1):176-87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338