1.
อุบลวรรณ ก. โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2022 Dec. 1];26(2):1-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664