1.
เทอร์เนอร์ ก, รักความสุข ส, เรือนใจมั่น จ, สุขเจริญ จ, สุริยานิมิตรสุข ธ. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2023 Feb. 1];26(2):128-41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685