1.
-ว. คำแนะนำผู้นิพนธ์. NJPH (วารสาร พ.ส.) [nternet]. 1 [cited 2021Nov.28];00. vailable from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70330