1.
- -. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 1 [cited 2021Sep.21];00. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70335