1.
ธรรมกุล ด, ศิริวัฒนกุล เ. กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):1-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382