1.
เทอร์เนอร์ ก, เพ็ชรคง จ, ห้าวหาญ จ, มามาก น. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Dec. 10];26(3):13-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384