1.
ชาวสวนศรีเจริญ กเ, ชาวสวนศรีเจริญ ไ, ดำทิพย์ ป. สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):52-65. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398