1.
พุทธรักษา ล, ขำอยู่ อ, ดาลลาส จช. มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):66-77. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402