1.
มีหาญพงษ์ ป, งามขำ น, มีสกุลถาวร ส. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 25];26(3):78-93. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406