1.
ปุริมายะตา ป, วิบูลชัย น, วงษาไฮ ถ, วรามิตร ว. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):104-17. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410