1.
ปุณโณทก พ, แนบเกษร ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):118-29. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411