1.
บุญวาศ ข, ทิพย์รัตน์ ว, สาราลักษณ์ ป, สุวรรณเวลา โ, ประทุม ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 28];26(3):144-57. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425