1.
เพชรมณีโชติ ข, หิมานันโต ศ, ฟองเกิด ส. การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2024 Apr. 20];26(3):158-69. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432