1.
รุ่งเนย น, หงษ์ทอง ก, ดิษฐบรรจง เ, สีสว่าง จ, ยอดทอง ด. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Sep. 29];26(3):170-81. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434