1.
ชีวะสุทโธ ร, หวานกระโทก ศ. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Dec. 28 [cited 2022 Oct. 3];26(3):182-95. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439