1.
ฉายยิ่งเชี่ยว ก, อนุสรณ์ธีรกุล ส, อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Nov. 28 [cited 2023 Dec. 3];26(3):196-207. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443