1.
โภคพลากรณ์*ป, ชัยวิบูลย์ธรรม*ส, ตันติตระกูล**ว. ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2017Aug.30 [cited 2020Aug.13];27(2):198-13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733