Published: 2015-09-10

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta–analysis)

กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, อวยพร เรืองตระกูล

71-87

ผลการรับรู้ภาระในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

อารยา พินทุเวหน, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ

144-156