Published: 2014-05-28

การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)

สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร และคณะ

67-79

การได้รับวัคซีน ความรู้และความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบีของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, อังค์ริสา พินิจจันทร์, เมียว เนียน อ๋อง, พิมใจ ทวีพักตร์, ชมพู่ หลั่งนาค

92-104

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

บรรณาธิการ บรรณาธิการ