[1]
สุขหนู ส. 2021. การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร. หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 29–52.