[1]
ธานี ม. 2021. การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม. หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 85–100.