[1]
อำพันธุ์ ส. , แสงวิเชียร ส. และ ฟักคำ ศ. 2022. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 1–14.