[1]
พิมปา ฤ., ทิพย์กรรภิรมย์ ช. , คำเครื่อง ช. , ไทยบุญรอด น. , จำเริญจิตสกุล พ. และ จันเทศ ศ. 2022. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), ึ79–92.