[1]
น้อยผา ก. , ราวียา ป. , หมาดอี ว. และ เกิดสุข พ. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 8, 2 (ธ.ค. 2022), 59–80.