(1)
อินทฤทธิ์ พ.; สุวรรณรัตน์ ว.; เขื่อนงูเหลื่อม อ. .; กุดรังนอก จ.; ชูแสง ส.; พิทยภาณุ ก. .; บิลอาหวา ส. . การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วทจ. 2020, 6, 49-64.