(1)
อำพันธุ์ ส. .; แสงวิเชียร ส. .; ฟักคำ ศ. . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต. วทจ. 2022, 8, 1-14.