(1)
อรุณเมือง​ ว.; ฟักคำ ศ. .; วัชรดุลย์ ย. . การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท. วทจ. 2022, 8, 15-32.