(1)
แซ่ลิ้ม พ. .; มะแม ซ. .; แวมะ น. .; คาเร็ง ม. .; เบ็ญจมาตร อ. .; ศรีรักษา ศ. . การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง. วทจ. 2022, 8, 117-128.