(1)
ฮานาซาวา ก.; ฟักคำ ศ. .; แสงวิเชียร ส. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า. วทจ. 2022, 8, 63-78.