(1)
พิมปา ฤ.; ทิพย์กรรภิรมย์ ช. .; คำเครื่อง ช. .; ไทยบุญรอด น. .; จำเริญจิตสกุล พ. .; จันเทศ ศ. . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วทจ. 2022, 8, ึ79-92.