(1)
น้อยผา ก. .; ราวียา ป. .; หมาดอี ว. .; เกิดสุข พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วทจ. 2022, 8, 59-80.