แก้วสูงเนิน ท. การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร . หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 15–28, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/241905. Acesso em: 26 ม.ค. 2022.