อินทฤทธิ์ พ.; สุวรรณรัตน์ ว.; เขื่อนงูเหลื่อม อ. .; กุดรังนอก จ.; ชูแสง ส.; พิทยภาณุ ก. .; บิลอาหวา ส. . การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 49–64, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/242156. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.