สุขหนู ส. การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 29–52, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/243563. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.