นันตา ก. การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 53–66, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244290. Acesso em: 26 ม.ค. 2022.