ชายหอมรส น. การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 67–84, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244600. Acesso em: 26 ม.ค. 2022.