ธานี ม. การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 85–100, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/245075. Acesso em: 26 ม.ค. 2022.